สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม {บริการวิชาการ}--นิทรรศการออนไลน์--  


ประวัติความเป็นมา

เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านเกือบทั้งหมดที่จัดแสดงนี้ เป็นผลของการสำรวจภาคสนาม และการเข้าไปสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและชีวิตแบบไทย ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ การเข้าไปสัมผัสกับวิถีไทยด้วยความเข้าใจและใฝ่รู้แม้เพียงช่วงเวลาอันสั้น อาจได้ความรู้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมมายาวนานมากกว่าการค้นคว้าจากตำราเป็นปี ๆ อยากให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและจับต้องสิ่งของเหล่านี้ เพื่อให้ซึมซับถึงภูมิปัญญาของปู่ ย่า ตา ยายของเรา และอยากให้โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่จะทำให้อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจได้สนใจในวิถีไทย และความยั่งยืนของชีวิตแบบไทย ๆ รวมทั้งอยากเห็นการร่วมกันสะสมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย และเพื่อให้เป็นสมบัติทางปัญญาของทุกคนร่วมกัน...
   
  อรศิริ ปาณินท์ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(แผ่นพับประกอบนิทรรศการอาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน)

 
เนื้อหาที่จัดแสดง

เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านแบ่งออกเป็น ๙ หมวด คือ เครื่องมือช่างขนาดเล็ก หุ่นจำลองเรือนพื้นถิ่น เครื่องไม้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือการเกษตร เครื่องปั้นดินเผา เครื่องดนตรี เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ตุ๊กตาดินเผาชาวบ้าน อื่น ๆ เช่น ของเล่นพื้นบ้าน ข้อมูลประกอบสิ่งของที่จัดแสดงได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิจิตรศิลป์)


 
 
 
 

สถานที่ตั้ง
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๑๒ (ห้องสมุด)

ผู้รับผิดชอบ
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์.
๐๒ ๙๔๒๘๙๖๐-๓ ต่อ ๒๐๕

Website


เวลาเปิด
วันและเวลาราชการ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน
 
  @2016 --jameekorn.y@ku.th--