สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ : งานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม {บริการวิชาการ}
--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
 
Thira Sutabutra Thai Culture Arboretum
 
เนื้อหาที่จัดแสดง
๑. พรรณไม้ในพุทธประวัติ
๒. พรรณไม้ในโบราณคดี
๓. พรรณไม้ในตำนานเมืองและพงศาวดาร
๔. พรรณไม้ในจารึก

๕. พรรณไม้ในวรรณคดี
๖. พรรณไม้ทำเครื่องดนตรีไทย
๗. พรรณไม้ในเพลงไทย

๘. พรรณไม้ในพิธีกรรมและความเชื่อ
๙. พรรณไม้ในศิลปะไทย

 

ลาดลายศิลปะสมัยหินใหม่ – ลายดอกหญ้า ลายปล้องอ้อย ลายมะลิเลื้อย ลายกาบไผ่
ลายหวีกล้วย ลายต้นสนและต้นดอกไม้ ลายตาสับปะรด ลายหมากจับ ลายดอกมะลิ

ลวดลายศิลปะสมัยโลหะ – ลายบักโม (แตงโม) ลายเครือเถาก้านขด ลายผักกูด ลายกระหนกช่อ ลายบัวคว่ำบัวหงาย ลายดอกแก้ว (ดอกพิกุล) ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ลวดลายศิลปะสมัยก่อนทวารวดี – ลายประจำยามดอกจันทน์

ลวดลายศิลปะสมัยทวารวดี – ลายดอกบัว ลายพวงมาลัย

ลวดลายศิลปะสมัยสุโขทัย – ลายดอกก้านแย่ง ลายดอกสร้อย ลายกรวยเชิง (บัวสัตตบุษย์)

ลวดลายศิลปะสมัยอยุธยา – ลายดอกไม้ร่วง ดอกลำดวน ลายใบเทศ (ต้นฝ้ายเทศหรือพุดตาน)
ลายดอกชัยพฤกษ์ ลายดอกรัก ลายดอกสายหยุด ลายดอกจอก ลายรวงข้าว


ลายดอกพิกุลก้านแย่งบนผ้าลายอย่าง

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์บนผ้ายก

ลายดอกใบเทศบนผ้าเขียนทอง

ลายประจำยามดอกจันทร์ บนผ้าลายอย่าง 
สถานที่ตั้ง
บริเวณโดยรอบอาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร


นิทรรศการกลางแจ้ง

สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ทางวัฒนธรรมไทย
แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และประชาชนทั่วไป โดยได้จำแนกพรรณไม้
เป็น ๙ กลุ่ม ตามงานวิจัย โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
ของอาจารย์อรไท ผลดี

ประวัติความเป็นมา


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ
"สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร"
เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบรอบ ๖๐ ปี
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
และเป็นที่ระลึกแด่
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสังคม
ตลอดมา โดยเฉพาะในด้านพรรณไม้


 
แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน
 
  @2016 --jameekorn.y@ku.th--