สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ : งานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม {บริการวิชาการ}
--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
 
Thira Sutabutra Thai Culture Arboretum
 
เนื้อหาที่จัดแสดง
๑. พรรณไม้ในพุทธประวัติ
๒. พรรณไม้ในโบราณคดี
๓. พรรณไม้ในตำนานเมืองและพงศาวดาร
๔. พรรณไม้ในจารึก

๕. พรรณไม้ในวรรณคดี
๖. พรรณไม้ทำเครื่องดนตรีไทย
๗. พรรณไม้ในเพลงไทย

๘. พรรณไม้ในพิธีกรรมและความเชื่อ
๙. พรรณไม้ในศิลปะไทย

 กันเกรา
(Fagraea fragrans Roxb.)


ชัยพฤกษ์
(Cassia javanica L.)


กันภัย
(Afgekia sericea Craib)

พรรณไม้มงคล
ไม้มงคล ๙ ชนิด คือ
๑. ชัยพฤกษ
๒. ราชพฤกษ์
๓. ทองหลาง
๔. ไผ่สีสุก
๕. กันเกราหรือกันภัย
๖. ทรงบาดาล
๗. สักทอง
๘. พะยูง
๙. ขนุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง


มีโชคชัย
เป็นใหญ่เป็นโต
มีเงินมีทอง
มีความสุข
ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ
ความบันดาลใจ ให้เกิดมีอานุภาพ
ความศักดิ์สิทธิ์
พะยุงฐานะให้มั่นคง
หนุนทรัพย์สินเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์

ใบไม้มงคล ๘ ชนิด คือ ใบมะตูม ใบเงิน ใบทอง หญ้าแพรก
ใบพรหมจรรย์ (หมากผู้หมากเมีย) ใบส้มป่อย ใบชัยพฤกษ์
และ ใบมะกรูด


พรรณไม้มงคลตามทิศ
ทิศบูรพา
ทิศอาคเนย์
ทิศทักษิณ
ทิศหรดี
ทิศประจิม
ทิศพายัพ
ทิศอุดร
ทิศอีสาน

- ไผ่ กุ่ม มะพร้าว
- ยอ สารภี
- มะม่วง มะพลับ
- ชัยพฤกษ์ สะเดา ขนุน พิกุล
- มะขาม มะยม
- มะกรูด
- พุทรา หัวว่าน
- ทุเรียน


พรรณไม้มงคลตามอักษรนามประจำทิศนวเคราะห์
ทิศบูรพ
ทิศอาคเนย
ทิศทักษิณ
ทิศหรดี
ทิศประจิม
ทิศพายัพ
ทิศอุดร
ทิศอีสาน
ทิศกลาง

- แก้ว กรรณิการ์ กันเกรา
- แจง จันทน์
- กระถิน พุด
- มะตูม แต้ว เต็ง
- ปีบ ประดู่
- ยอ รัง
- สน สัก
- อินทนิล อ้อ
- เกด

สำโรง
(Sterculia Foetida a L.)
 

ไม้มิ่งขวัญประจำปีเกิด
ปีชวด
ปีฉลู
ปีขาล
ปีเถาะ
ปีมะโรง
ปีมะเส็ง
ปีมะเมีย
ปีมะแม
ปีวอก
ปีระกา
ปีจอ
ปีกุน

มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่

มะพร้าว กล้วย
ตาล
ขนุน รัง
มะพร้าว งิ้ว
งิ้ว ต้นไผ่
โพธิ์ รัง
ตะเคียน กล้วย
ปาริชาต ไผ่ปา
ขนุน
ยาง ฝ้ายเทศ
สำโรง บัวหลวง
บัวหลวง บัวบก


รัง (Shorea siamensis Miq.) 
สถานที่ตั้ง
บริเวณโดยรอบอาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร


นิทรรศการกลางแจ้ง

สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ทางวัฒนธรรมไทย
แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และประชาชนทั่วไป โดยได้จำแนกพรรณไม้
เป็น ๙ กลุ่ม ตามงานวิจัย โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
ของอาจารย์อรไท ผลดี

ประวัติความเป็นมา


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ
"สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร"
เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบรอบ ๖๐ ปี
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
และเป็นที่ระลึกแด่
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสังคม
ตลอดมา โดยเฉพาะในด้านพรรณไม้


 
แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน
 
  @2016 --jameekorn.y@ku.th--