สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ : งานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม {บริการวิชาการ}
--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
 
Thira Sutabutra Thai Culture Arboretum
 
เนื้อหาที่จัดแสดง
๑. พรรณไม้ในพุทธประวัติ
๒. พรรณไม้ในโบราณคดี
๓. พรรณไม้ในตำนานเมืองและพงศาวดาร
๔. พรรณไม้ในจารึก

๕. พรรณไม้ในวรรณคดี
๖. พรรณไม้ทำเครื่องดนตรีไทย
๗. พรรณไม้ในเพลงไทย

๘. พรรณไม้ในพิธีกรรมและความเชื่อ
๙. พรรณไม้ในศิลปะไทย

 


ต้นพระศรีมหาโพธิ์ของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

๑. พระพุทธตัณหังกร
๒. พระพุทธเมธังกร
๓. พระพุทธสรณังกร
๔. พระพุทธทีปังกร
๕. พระพุทธโกณฑัญญะ
๖. พระพุทธมงคละ
๗. พระพุทธสุมนะ
๘. พระพุทธเรวตะ
๙. พระพุทธโสภิตะ
๑๐. พระพุทธอโนมทัสสี
๑๑. พระพุทธปทุมะ
๑๒. พระพุทธนารทะ
๑๓. พระพุทธปทุมุตตระ
๑๔. พระพุทธสุเมธะ
๑๕. พระพุทธสุชาตะ
๑๖. พระพุทธปิยทัสสี
๑๗. พระพุทธอัตถทัสสี
๑๘. พระพุทธธัมมทัสสี
๑๙. พระพุทธสิทธัตถะ
๒๐. พระพุทธติสสะ
๒๑. พระพุทธปุสสะ
๒๒. พระพุทธวิปัสสี
๒๓. พระพุทธสิขี
๒๔. พระพุทธเวสสภู
๒๕. พระพุทธกกุสันธะ
๒๖. พระพุทธโกนาคมนะ
๒๗. พระพุทธกัสสปะ
๒๘. พระพุทธโคตมะ

กัณณิการ์อินเดีย
(Pterospermum acerifolium Willd.)
สัตบรรณ (ตีนเป็ด)
ทองกวาว
แคฝอย
เลียบ
ขานาง
กระทิง, บุนนาค
กระทิง, บุนนาค
กระทิง, บุนนาค
กระทิง, บุนนาค
รกฟ้า
อ้อยช้าง, เพกา
อ้อยช้าง, เพกา
สน
สะเดา
ไผ่ใหญ่
กุ่ม
จำปา
มะกล่ำหลวง, มะพลับ
กัณณิการ์อินเดีย
ประดู่ลาย
มะขามป้อม
แคฝอย
มะม่วงปา, กุ่มบก
สาละ, ส้านหลวง
ซึก
มะเดื่อ
นิโครธ (ไทร)
โพธิ
ทองกวาว
(Buteamonosperma(Lam.) Taub.)
นาคพฤกษ์หรือกระทิง
(Calophyllum inophyllum L.)
สะเดาอินเดีย
(Azadirachta indica A. Juss.)

 พรรณไม้สมัยพุทธกาลจากพุทธประวัติ

ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ คือ
สาละอินเดีย มณฑา

ตอนเจ้าชายสิทธัตถะในปฐมวัย คือ หว้า

ตอนทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา คือ มะม่วง
ชมพูพฤกษ์ หรือ หว้า


ตอนการบูชาพระพุทธองค์ คือ นิโครธ

ตอนตรัสรู้ คือ พระศรีมหาโพธิ์ กุสะ

ตอนพระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุข
ในสถานที่ ๗ แห่ง เรียกว่า สัตตมหาสถาน
ประทับอยู่แห่งละ ๑ สัปดาห์ คือ

อัชปาลนิโครธ (ไม้นิโครธ)
มุจลินทพฤกษ์ (ไม้จิก)
ราชายตนพฤกษ์ (ไม้เกด)


ตอนพระพุทธองค์เสด็จไปตำบลอุรุเวลา
แขวงเมืองราชคฤห์ คือ
กุ่ม

ตอนยมกปาฏิหารย์ คือ
คัณฑามพฤกษ์ (มะม่วง)

ตอนพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน
คือ
สาละอินเดีย มณฑา
นิโครธ
(Ficus Benghalensis L.)

หว้า

(Syzygium cumini(l.) Skeels)
สาละอินเดีย
(Shorea robusta C.F. Gaertn)
สารภี
(Mammea siamensis Kosterm.) 
สถานที่ตั้ง
บริเวณโดยรอบอาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร


นิทรรศการกลางแจ้ง

สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ทางวัฒนธรรมไทย
แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และประชาชนทั่วไป โดยได้จำแนกพรรณไม้
เป็น ๙ กลุ่ม ตามงานวิจัย โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
ของอาจารย์อรไท ผลดี

ประวัติความเป็นมา


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ
"สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร"
เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบรอบ ๖๐ ปี
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
และเป็นที่ระลึกแด่
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสังคม
ตลอดมา โดยเฉพาะในด้านพรรณไม้


 
แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน
 
  @2016 --jameekorn.y@ku.th--