คลังเปิด
แบ่งปันความรู้ - เกี่ยวกับ มก. - พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้ทำการสอนและเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านพืช ซึ่งมีการรวบรวมตัวอย่างพืชเพื่อใช้ในการเรียนการสอนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ต่อมาเมื่อภาควิชาฯ ย้ายมาที่อาคารสุขประชาวาจานนท์ ได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พืชขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยพิพิธภัณฑ์พืชของภาควิชาพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพืชจากที่ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย ของคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาฯ และสำหรับบริการประชาชน แต่เนื่องจากพื้นที่จำกัดจึงไม่มีบริเวณสำหรับจัดแสดงตัวอย่างผล เมล็ด และความรู้ทางพฤกษศาสตร์หรือนิทรรศการต่าง ๆ ได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืช ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารภายในเรือนเพาะชำเพื่อจัดทำ “พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์” สำหรับจัดแสดงวิวัฒนาการของพืช ความหลากหลายของพืช ส่วนประกอบและโครงสร้างต่าง ๆ ของพืช ตัวอย่างผล ตัวอย่างเมล็ด รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพืช

นอกจากนี้บริเวณด้านนอกอาคารยังเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งเป็นบริเวณที่มีการจัดแสดงพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับต่าง ๆ ที่กำลังเรียนชีววิทยาพืช จะมีโอกาสได้ศึกษาจากตัวอย่างที่เป็นของจริง และตัวอย่างที่หาดูได้ยาก ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
เนื้อหาที่จัดแสดง
จัดแสดงตัวอย่างจริง โดยมีนิทรรศการประจำ ซึ่งจะแสดงถึงวิวัฒนาการของพืช ความหลากหลายของพืช ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืช เช่น ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช โครงสร้างภายใน การใช้ประโยชน์จากพืช และพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งจะแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพืช
นิทรรศการออนไลน์
คลังเปิด
open storage
สถานที่ตั้ง
ภายในบริเวณเรือนเพาะชำ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผู้รับผิดชอบ
ภาควิชา

โทรศัพท์.

Website


เวลาเปิด

 -- ภาพถ่าย -- 199 ไฟล์ --

slider : Reference http://www.jssor.com/development/index.html
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ บันทึกภาพ 26 พฤศจิกายน 2557

 
แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน
 
  September@2017     --jameekorn.y@ku.th--