สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม {บริการวิชาการ}--นิทรรศการออนไลน์--  
 

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร จัดดำเนินการ “พิพิธภัณฑ์วิถี ข้าว” สำหรับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป นักวิจัย หรือผู้ที่เห็นความสำคัญของข้าวได้เข้าศึกษาวิถีข้าวไทย โดยมีการจัดนิทรรศการกำเนิดข้าวไทย ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าว การสาธิตกรรมวิธีการนวด สีข้าวทั้งแบบโบราณ โดยครกไม้ และการฝัดข้าว และวิธีการแบบสมัยใหม่โดยเครื่องสีข้าว เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้านข้าวของ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว สร้างความเข้าใจในอาชีพการทำนาเพื่อปรับเจตคติให้เห็นความสำคัญของข้าวและอาชีพการทำนามากยิ่งขึ้น
 
เนื้อหาที่จัดแสดง
จัดแสดงตัวอย่างจริง แบบจำลอง และภาพถ่าย เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยข้าว
ตลอดจนการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- การนวดข้าวด้วยครกไม้ การฝัดข้าว และการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
- การหุงข้าว นึ่งข้าวเหนียว
- การทดสอบคุณภาพข้าว
- การผสมเกสรข้าว ระยะการเจริญเติบโตของข้าว

วัตถุจัดแสดงที่สำคัญ ได้แก่
- ประวัติศาสตร์ข้าว ข้าวสารหิน ข้าวตอกพระร่วง
- ประเพณีวัฒนธรรมข้าว ปฏิทินชาวนา การดูฤกษ์ยามปลูกข้าว
- ชนิดและความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองไทย ข้าวป่า
- ตัวอย่างข้าวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
- เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำนา และแปรรูปข้าว


 
 
สถานที่ตั้ง
โรงเรือนแล็บข้าว (หลังที่ ๒)
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

โทรศัพท์.
๐๒ ๕๗๙๓๑๓๐ / ภายใน ๑๓๒๖-๗
ต่อ ๑๒๕

Website
corsat.agr.ku.ac.th


เวลาเปิด
ติดต่อผู้ดูแลเพื่อขอเข้าชม
 
 
 
ตำราการดูฤกษ์ยามปลูกข้าว
 
 
 
คตข้าวสาร
 
 
    ตำราการดูฤกษ์ยามปลูกข้าว       คตข้าวสาร    
 
 
ตำข้าว
 
กิจกรรม ตำข้าว ฝัดข้าว
 
 
 
กิจกรรมหุงข้าว
 
กิจกรรมหุงข้าว
 
 
กิจกรรมหุงข้าว
 
 
 
การผสมเกสรข้าว
 

การผสมเกสรข้าว
 
 
 
 
 
เยี่ยมชมงานวิจัยด้านข้าว
 
เยี่ยมชมงานวิจัยด้านข้าว
 
 
เยี่ยมชมงานวิจัยด้านข้าวและพูดคุยกับนักวิจัย (นิสิตระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก)
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากข้าว
 
ผลิตภัณฑ์จากข้าว
 
 
ผลิตภัณฑ์จากข้าวและของที่ระลึกที่มีจำหน่าย
 
 
แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน
 
  @2016 --jameekorn.y@ku.th--