คลังเปิด
เกี่ยวกับ มก. สารพันเรื่องศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการออนไลน์

  เกี่ยวกับ มก.


สัญลักษณ์เกษตรศาสตร์


จักรยานเกษตร

สามเสือเกษตร

พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว
 
ตลาดนัดเกษตร

อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 

เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๘

พิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์

       
 
  สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

slider : Reference http://www.jssor.com/development/index.html
สงกรานต์กลางกรุง .. . ลั่นทุ่งบางเขน

ข่าวสารกิจกรรม 
  นิทรรศการออนไลน์

 

ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ยินดีที่ได้รู้จัก
 

บัตรอวยพรชุด
ศิลปกรรมใน มก.และช่อนนทรี
 

บัตรอวยพรชุด
"เกษตรเมื่อวันวาน"


บัตรอวยพรชุด
"กล้วยไม้แห่งชีวิต"

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต

ภูมิปัญญาไทย
ในเครื่องใช้พื้นบ้าน :
เครื่องจักสาน


มรดกภูมิปัญญา
เทคโนโลยีล้ำยุคของชาวนาไท
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร

วัฒนธรรมการเกษตร
สมัยก่อนประวัติศาสตร์

บุญเดือนห้า


วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท

จากต้นกำเนิดผ้า
จากเส้นใยธรรมชาติสู่
วัฒนธรรมการแต่งกาย

ของชนเผ่าไทในอาเซียน

จากต้นกำเนิด
บัวไท ๗,๐๐๐ ปี สู่บัว
ในวัฒนธรรมไทย


ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรไทย
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

สวนวัฒนธรรมไทย
ธีระ สูตะบุตร

 
 


นิทรรศการออนไลน์
คลังเปิด
open storage
นิทรรศการออนไลน์
เป็นการรวบรวมความรู้ นิทรรศการ เอกสารเผยแพร่ บทความและอื่น ๆ
ที่เคยจัดแสดง พิมพ์เผยแพร่หรือ
นำเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
โดยนำมาเผยแพร่
ออนไลน์
 
อาคารนิทรรศการ
อาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
ศูนย์ข้อมูล
ให้บริการ ตอบคำถาม
สืบค้นเรื่องราว
เนื่องด้วยประวัติและ
วัฒนธรรมการเกษตร

 

บทความอื่น ๆ
ที่มา: จดหมายข่าวสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ


คลังเปิด จัดทำและเผยแพร่ [เริ่มออนไลน์] เมษายน 2557
 

 
 
       
s
 
© 2016 -- jameekorn.y@ku.th --