สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทย

 

 

 
 
คลังเปิด เป็นการรวบรวมความรู้ นิทรรศการ เอกสารเผยแพร่ บทความและอื่น ๆ ที่เคยจัดแสดง พิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มานำเสนออีกครั้ง ในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์

นอกจากนี้ ได้นำเสนอข้อมูล ความรู้ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย
 
นิทรรศการออนไลน์
คลังเปิด
open storage
นิทรรศการออนไลน์ปี 2557
 
 
ศูนย์ข้อมูล สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ

 
 
บทความอื่น ๆ
ที่มา: จดหมายข่าวสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
 
 
ศูนย์ข้อมูล สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ

 
 
บทความอื่น ๆ
ที่มา: จดหมายข่าวสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
 
  เกี่ยวกับ มก.


สัญลักษณ์เกษตรศาสตร์


มนุษยศาสตร์เกษตร

สามเสือเกษตร

ตลาดนัดเกษตร
 
จักรยานเกษตร
นิทรรศการชุด
รอยพระบาทยาตรา

1. เสด็จฯ เกษตรกลางบางเขนครั้งแรก
2. เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
3. พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
4. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ปริญญาแรก
5. ทรงปล่อยปลาหมอเทศ
6. ทรงปลูกต้นนนทรี
7. ทรงดนตรี
ที่มา : สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร


คลังเปิด เริ่มจัดทำและนำเสนอออนไลน์ (เมษายน 2557)
 

ข้อมูลที่แสดงนี้ จัดทำโดยนักวิชาการศึกษา สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรในรอบ 20 ปี
นำมาจัดทำในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ มก. นั้น เป็นการนำเสนอที่มาจากการอ่านผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์
 
       
© 2014 --amcjky@ku.ac.th--tor Stats