คลังเปิด
เกี่ยวกับ มก. สารพันเรื่องศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการออนไลน์

  เกี่ยวกับ มก.


สัญลักษณ์เกษตรศาสตร์


จักรยานเกษตร

สามเสือเกษตร

พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว
 
ตลาดนัดเกษตร

อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 

เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๘

พิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์


 
  สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย
 
 
  นิทรรศการออนไลน์ ปี 2557

 

ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ยินดีที่ได้รู้จัก
 

บัตรอวยพรชุด
ศิลปกรรมใน มก.และช่อนนทรี
 

บัตรอวยพรชุด
"เกษตรเมื่อวันวาน"


บัตรอวยพรชุด
"กล้วยไม้แห่งชีวิต"

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต

ภูมิปัญญาไทย
ในเครื่องใช้พื้นบ้าน :
เครื่องจักสาน


ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรไทย
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมการเกษตร
สมัยก่อนประวัติศาสตร์

บุญเดือนห้า


มรดกภูมิปัญญา
เทคโนโลยีล้ำยุคของชาวนาไท
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร

วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท

สวนวัฒนธรรมไทย
ธีระ สูตะบุตร


จากต้นกำเนิดผ้า
จากเส้นใยธรรมชาติสู่
วัฒนธรรมการแต่งกาย

ของชนเผ่าไทในอาเซียน

จากต้นกำเนิด
บัวไท ๗,๐๐๐ ปี สู่บัว
ในวัฒนธรรมไทย

 
 


นิทรรศการออนไลน์
คลังเปิด
open storage
นิทรรศการออนไลน์
เป็นการรวบรวมความรู้ นิทรรศการ เอกสารเผยแพร่ บทความและอื่น ๆ
ที่เคยจัดแสดง พิมพ์เผยแพร่หรือ
นำเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
นำมาเผยแพร่อีกครั้ง

ในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์
 
อาคารนิทรรศการ
อาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
ศูนย์ข้อมูล
ให้บริการ ตอบคำถาม
สืบค้นเรื่องราว
เนื่องด้วยประวัติและ
วัฒนธรรมการเกษตร

 

บทความอื่น ๆ
ที่มา: จดหมายข่าวสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ


คลังเปิด จัดทำและเผยแพร่ [ออนไลน์] เมษายน 2557
 

ข้อมูลที่แสดงนี้ จัดทำโดยนักวิชาการศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร (เดิมคือสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร) นำมาจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์
 
       
s
 
© 2015 -- jameekorn.y@ku.th --