เกี่ยวกับ มก.
 
 
งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน
งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๑ ริเริ่มโดยคุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ขณะนั้นดำรงตำแน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกิจการของ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ว่าเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรและผลิตพืชผลต่าง ๆ ได้ ในสมัยนั้นประชาชนนิยมเที่ยวงานตลาดนัด คุณหลวงสุวรรณฯ จึงจัดตลาดนัดเช้า นำผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพดี ราคาถูก ออกจำหน่าย งานตลาดนัดครั้งแรกไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากนัก เพราะเห็นว่าเกษตรกลางบางเขนอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมืองคนคงมาเที่ยวงานไม่มาก คุณหลวงสุวรรณฯ จัดผลิตผลไว้ต้อนรับได้ประมาณหนึ่งพันคน แต่เมื่อวันจริงมาถึงเหตุการณ์กลับผิดคาด…

งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน พ.ศ. ๒๔๙๕

ประชาชนที่มาเที่ยวงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน ครั้งแรกมีประมาณสิบเท่าของจำนวนที่คาดไว้ จึงเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ขึ้น เมื่ออาหาร ของสด ของแห้งที่จัดเตรียมไว้ไม่พอกับประชาชนที่
มาเที่ยวงาน ประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้ของที่ต้องการก็บุกไร่บุกสวนเก็บเองตามใจชอบ คุณหลวงสุวรรณฯ ท่านใจดีไม่ได้ห้ามปรามอะไร พร้อมกับบอกว่า “แบบนี้ก็สนุกดี” เพื่อสนองศรัทธาประชาชน ที่ให้การต้อนรับงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนอย่างล้นหลาม จึงจัดงานตลาดนัดเรื่อยมา และได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงเกษตร ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นสนับสนุนงบประมาณงานนี้จนกลายเป็นงานประจำปี

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
กิจการต่าง ๆ ในงานวันเกษตร พ.ศ. ๒๔๙๖
 
ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดจัดเป็นงานใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานและทอดพระเนตรกิจการของหน่วยราชการ และบรรดาห้างร้านที่ร่วมแสดงในงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม คณะกรรมการจัดงานเปลี่ยนชื่องานเป็น “งานวันเกษตรของกระทรวงเกษตร” กระทรวงเกษตรรับเป็นเจ้าภาพ หน่วยราชการในกระทรวงเกษตรทุกหน่วยร่วมกันจัด ขยายวันจัดงานเป็น ๓ วัน จุดประสงค์ของการจัดงานคือ

ต้องการเผยแพร่แนะนำและส่งเสริมให้กสิกรไทยทั้งหลายได้รู้จักและนำเอาวิทยาการอันเกี่ยวกับการกสิกรรมแผนใหม อันเนื่องจากวิทยาศาสตร์ซึ่งทางราชการได้พยายามทดลองค้นคว้าจนได้ผลดีแน่นอนแล้ว ไปปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสภาพที่ดินของตนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย เพื่อจะได้สามารถผลิตพืชผลต่าง ๆ ให้มีปริมาณและคุณภาพดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ก็เพื่อยังผลให้กสิกรไทยทั้งหลายได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในบั้นปลายคือ “การอยู่ดีกินดี” นั่นเอง

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ งานวันเกษตร จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกชื่องานว่า “งานวันเกษตรแห่งชาติ” จะสับเปลี่ยนสถานที่จัดระหว่างกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับต่างจังหวัด แต่ไม่ว่างานวันเกษตรแห่งชาติ จะจัดที่ไหนก็ตาม งาน “ตลาดนัด” ยังจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกปี รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “เกษตรแฟร์

 
บรรยากาศเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๗ ของงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนซึ่งต่อมาเรียกเป็นงานประจำปีเกษตรกลางบางเขน งานวันเกษตร และ เกษตรแฟร์ จัดเป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ เพื่อส่งเสริมการบริโภคมะเขือเทศ ส่วนปี ๒๔๙๕ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ดกและการบริโภคไข่ไก่
แหล่งข้อมูล : โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน พ.ศ. ๒๔๙๒ อันเป็นปีที่คุณชื่นสุข โลจายะ (เก่งระดมยิง) ได้รับเลือกเป็นนางงามเกษตรคนแรก (ภาพและข้อมูลจากคุณหญิงสำอางค์ โลจายะ)
 


บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน วันที่ ๕-๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ (ภาพจาก ศ.ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ)
 
 
ที่มา : จดหมายข่าว สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
บัตรอวยพรชุด "เกษตรเมื่อวันวาน"
หนังสือ สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร
 
 

© 2014 --amcjky@ku.ac.th--