เกี่ยวกับ มก.
 
 
จักรยานเกษตร
ภาพจากหนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่น ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๕


จักรยานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อใดนั้น ไม่มีหลักฐานอ้างอิงชิ้นไหนระบุไว้ แต่สันนิษฐานว่าคงจะมีมาพร้อมๆ กับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากในสมัยก่อนมหาวิทยาลัยยังมีถนนภายในมหาวิทยาลัยไม่กี่เส้น อาคารต่าง ๆ ก็มีจำนวนน้อยและอยู่ห่างกันไม่มากเหมือนปัจจุบัน ดังนั้นการขี่จักรยานจึงถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวก ส่วนรถยนต์ยังมีน้อย เป็นของแปลก ของหรูหราฟุ่มเฟือย นิสิตคนใดขับรถมาเรียนมักถูกเขม่น น้องใหม่จึงไม่กล้าใช้รถยนต์เพราะขืนนำมาใช้ รุ่นพี่ก็จะเขม่นเอา ดีไม่ดีอาจถูกลองของได้ ซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้มาก

จักรยานเกษตรยังมีความเกี่ยวข้องกับศาลาหกเหลี่ยมด้วย กล่าวคือ ในช่วงที่รถโดยสารประจำทางสาธารณะยังมีบริการอยู่ทางด้านถนนพหลโยธินเป็นหลัก เมื่อนิสิตจะกลับบ้านหรือออกจากมหาวิทยาลัยก็จะขี่จักรยานออกมาจอดไว้ที่ศาลาหกเหลี่ยม มานั่งรอเพื่อนหรือรอรถที่ศาลาแห่งนี้ ต่อมาเมื่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จักรยานซึ่งเป็นยานพาหนะจำเป็นของชาวเกษตรที่มาจอดที่ศาลาหกเหลี่ยมหนาแน่นขึ้นตามไปด้วย

หน้าศาลาหกเหลี่ยมยุคที่ต่อเติมเป็นโรงจอดจักรยานแล้ว จากหนังสือฟางข้าว ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙


ดังนั้นในสมัยศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี ได้มีการต่อเติมชายคาศาลาหกเหลี่ยมออกไป กั้นผนังโดยรอบเพิ่มความปลอดภัยให้แก่จักรยานและมีบริการซ่อมรถจักรยานด้วย ก่อนที่ศาลาหกเหลี่ยมนี้จะถูกรื้อถอนไปราวปี พ.ศ. 2528 ส่วนความนิยมใช้จักรยานนั้น เข้าใจว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มจัดให้มีรถสวัสดิการออกวิ่งแล้ว นิสิตส่วนหนึ่งที่ไม่ได้พักหอพักในมหาวิทยาลัยจึงหันมาใช้บริการรถสวัสดิการแทน แต่ก็มีบางคณะที่รถสวัสดิการไม่ผ่านก็ยังใช้จักรยานอยู่บ้างเช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ แต่ปัจจุบันจักรยานเหลือน้อยลงมากเมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

 

ที่มาอ้างอิง : ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p9021.html
หนังสือ สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร (ที่ระลึกในพิธีเปิดศาลาหกเหลี่ยม)

 
 
โครงการจักรยาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยาเขตสีเขียว จึงได้จัดตั้งโครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY ในทุกวิทยาเขต เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดให้มีการยืมจักรยานเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีการปรับภูมิทัศน์และขยายเส้นทางตลอดเส้นทางจักรยานซึ่งจะส่งผลในการลดมลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย
 
 

ที่มาอ้างอิง : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ku.ac.th
โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS)
http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus/index.php/th/

 

© 2014 --amcjky@ku.ac.th--