เกี่ยวกับ มก.
 
 
สามเสือเกษตร

สามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ (ทองดี) เรศานนท์) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ (เอี้ยง จันทรสถิตย์)) ทั้งสามท่านมีฉายาว่า "สามเสือแห่งเกษตร" ซึ่งเป็นฉายาที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ใช้เรียกแทนท่านทั้งสาม ที่ล้วนมีคุณูปการต่อวงการเกษตรและต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ผลที่มีต่อประเทศชาตินั้นจึงไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้


 
ประวัติสามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ   พระช่วงเกษตรศิลปการ   ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
 
  ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ 2491 - 2494
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2491 - 2494

ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ)
เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2442 ณ ที่บ้านในเขตอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี
ท่านอาจารย์มีนามเดิมว่า “เอี้ยง” เมื่อท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “หลวงอิงคศรีกสิการ”
ใน พ.ศ. 2467 นามเดิมของท่านคงเดิม ใน พ.ศ. 2485 รัฐบาลมีนโยบายให้เลิกบรรดาศักดิ์ ท่านอาจารย์จึงต้องกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์ตามพิธีการ แล้วขอใช้นามเดิม มีรัฐนิยมว่าชื่อใด ๆ ขอเปลี่ยนนั้น ต้องแสดงเพศว่าเป็นชายหรือหญิง จึงจะเหมาะสม ท่านก็จำเป็นขอเปลี่ยนนามเดิม “เอี้ยง” ซึ่งทางการอำเภอว่าเป็นชื่อเพศหญิง มาเป็น “อินทรี”

การศึกษา
•พ.ศ. 2448 : (อายุ 6 ปี) สอบไล่ได้ชั้น ป.1 ร.ร.วัดคฤหบดี
•พ.ศ. 2449 : (อายุ 7 ปี) สอบไล่ได้ชั้น ป.2 ร.ร.วัดคฤหบดี
•พ.ศ. 2450 : (อายุ 8 ปี) สอบไล่ได้ชั้น ป.3 ร.ร.วัดเสนาทสนาราม
•พ.ศ. 2451 : (อายุ 9 ปี) สอบไล่ได้ชั้น ป.4 ร.ร.วัดคฤหบดี
•พ.ศ. 2451 : (อายุ 9 ปี) เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
•พ.ศ. 2458 : (อายุ 16 ปี) สอบไล่ได้ชั้น ม.8 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
•พ.ศ. 2459 : (อายุ 17 ปี) สอบไล่ได้ชั้น ม.8 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งที่ 2
•พ.ศ. 2461 : (อายุ 19 ปี) ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ลอสบานโยส ประเทศฟิลิปปินส์
•พ.ศ. 2464 : (อายุ 22 ปี) ได้รับปริญญา B.S. in Agriculture
•พ.ศ. 2464 : (อายุ 22 ปี) ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
•พ.ศ. 2466 : (อายุ 24 ปี) จบปริญญา M.S. สาขาเกษตร จากมหาวิทยาลัย คอร์แนล สหรัฐอเมริกา

การทำงาน
•พ.ศ. 2459 : เป็นครูฝึกหัดสอนชั้น ม.6 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับเงินเดือน 30 บาท
•พ.ศ. 2466 : เป็นครูประจำกระทรวงธรรมการ ถูกส่งไปสอนที่ ร.ร.ฝึกหัดครูปฐมกสิกรรม พระประโทน จังหวัดนครปฐม เป็นข้าราชการชั้นโท เงินเดือน 240 บาท
•พ.ศ. 2467-69 : ย้ายไปอยู่ที่บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะร.ร. ฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมพระประโทนย้ายไปอยู่ที่นั่น ได้รับเงินเดือน 265 บาท
•พ.ศ. 2469-70 : ย้ายไปอยู่ทับกวาง จ.สระบุรี เพราะ ร.ร. ฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมบางสะพานได้ย้ายไปอยู่ที่นั่น ได้รับเงินเดือน 290 บาท
•พ.ศ. 2471 : ย้ายไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ ร.ร.วัดเทพศิรินทร์ ได้รับเงินเดือน 290บาท
•พ.ศ. 2472 : ย้ายไปเป็นอาจารย์ที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับเงินเดือน 290 บาท
•พ.ศ. 2473-74 : ย้ายไปเป็นอาจารย์สอนที่ ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย ได้รับเงินเดือน 290 บาท
•พ.ศ. 2475-77 : ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ ร.ร.ฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมโนนวัด เป็นข้าราชการชั้นเอก ได้รับเงินเดือน 350 บาท
•พ.ศ. 2478 : รักษาการอาจารย์ใหญ่ ร.ร.ปฐมกสิกรรมแม่โจ้ เนื่องจาก อาจารย์ใหญ่ (คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ) ลาอุปสมบท
•พ.ศ. 2478-80 : โอนจากกระทรวงธรรมการไปเป็นนักเกษตร กรมเกษตรและการประมง ได้ชั้นเอกอันดับที่ 4 เงินเดือน 450 บาท
•พ.ศ. 2481-84 : หัวหน้ากองสถานีทดลองและรักษาการหัวหน้าแผนก สถานีทดลองภาค 1 ได้รับเงินเดือน 500 บาท
•พ.ศ. 2485-88 : หัวหน้ากองการทดลองและส่งเสริม กรมเกษตร เงินเดือน 600 บาท
•พ.ศ. 2489-90 : หัวหน้ากองการข้าว กรมเกษตร เงินเดือน 600 บาท
•พ.ศ. 2491 : หัวหน้ากองการข้าวและรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรมเกษตร ได้ชั้นพิเศษเงินเดือน 600 บาท
•พ.ศ. 2491 : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรมเกษตร รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมเกษตร เงินเดือน 650 บาท
•พ.ศ. 2492-99 : อธิบดีกรมเกษตร ซึ่งในปี พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมกสิกรรม ได้รับเงินเดือนครั้งหลังสุด 1,300 บาท
•พ.ศ. 2499 : ลาออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2499 เมื่ออายุ 57 ปี
•พ.ศ. 2501 : รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคำสั่งกระทรวงเกษตราธิการ ให้เข้ารับราชการใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2501 ได้รับเงินเดือน 1,300 บาท
•พ.ศ. 2501 : ดำรงตำแหน่งอธิบการดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยที่ 1 โดยคำสั่งกระทรวงเกษตราธิการ วันที่ 15 เมษายน 2501 ถึง 1 สิงหาคม 2504
•พ.ศ. 2503 : เกษียณอายุราชการ และพร้อมกันนั้นได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 มกราคม 2502 ให้รักษาการอธิการบดี ม.ก. ซึ่งได้โอนไปขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี
•พ.ศ. 2504 : ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ก. โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสมัยที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2504 ถึง 1 สิงหาคม 2506
•พ.ศ. 2506 : ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ก. สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2506 ถึง 1 สิงหาคม 2508
•พ.ศ.2508 : ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2508
•พ.ศ. 2510 : ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2510 ถึง 30 เมษายน 2512
•พ.ศ. 2512 : ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2512
•พ.ศ. 2519 : โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ สมัยอาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี
จากสมุดทะเบียนประวัติ ระบุไว้ตามคำสั่งกระทรวงการคลังว่าให้นับอายุราชการให้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 เมื่อเข้ารับตำแหน่งครูฝึกหัด ฉะนั้นพอจะสรุปได้ว่า ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทร์สถิตย์ ได้รับใช้ราชการโดยเป็นข้าราชการประจำ 43 ปี และเมื่อเกษียณอายุแล้วยังได้รับใช้ราชการต่ออีก 9 ปี รวม 52 ปี

ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการกรณีพิเศษ คือ
•17 พ.ย. 2488 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2491 กรรมการก่อตั้งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
•2495-2514 : กรรมการโรงงานยาสูบ
•27 มี.ค. 2501 : อนุกรรมการพิจารณาการบรรจุข้าราชการเข้าชั้นอันดับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•1 ก.ย. 2501 ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป (อ.ส.ร.)
•3 ก.พ. 2502-11 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
•19 ก.ค. 2502 กรรมการพิจารณาวางผังและโครงการเศรษฐกิจของ กระทรวงเกษตร
•8 ก.ย. 2502 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
•24 มี.ค. 2503 รองประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานสงเคราะห์ เจ้าของสวนยาง
•14 ธ.ค. 2504 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
•2504-2531 ประธานกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ กรรมการพลังงานปรณาณูเพื่อสันติ
•2510-14 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
•3 มี.ค. 2511 รักษาราชการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
•16 ต.ค. 2512-14 ผู้ว่าการสถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
•4 ก.ค.2511-14 สมาชิกวุฒิสภา
•13 ก.ค. 2513 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•30 ส.ค. 2515 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•1 พ.ย. 2512 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•22 ต.ค. 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•2522-32 รองประธานกรรมการมูลนิธิวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
•2524 กรรมการก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•2525-2527 กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•2527-2532 รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาน
1.ริเริ่มให้มีการประชุมทางวิชาการเกษตรประจำปีในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
2.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งยุวกสิกร
3.นำพันธุ์พืชจากต่างประเทศมาเผยแพร่ เช่น ดอนย่า (ฟิลิปปินส์) อินทนินสีชมพู (อินเดีย) นุ่นพันธุ์โต (กัมพูชา) มะรุมฝักยาว (อินเดีย) พู่จอมพล (อังกฤษ) ฯลฯ
4.ริเริ่มให้มีการตั้งชื่ออาคารของมหาวิทยาลัยตามชื่อบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ให้กับวงการเกษตร เช่น ตึกธรรมศักดิ์มนตรี อาคารเทพศาสตร์ ตึกหลวงสุวรรณ ตึกพลเทพ ตึกวินิจวนันดร

หลวงอิงคศรีกสิการถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2532 รวมอายุ 89 ปี

 
 
ดูเพิ่มเติม : ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
 
 
ที่มาอ้างอิง : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ku.ac.th
http://ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120724111459
 

© 2015 --jameekorn.y@ku.th--