เกี่ยวกับ มก.
 
 
สามเสือเกษตร

สามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ (ทองดี) เรศานนท์) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ (เอี้ยง จันทรสถิตย์)) ทั้งสามท่านมีฉายาว่า "สามเสือแห่งเกษตร" ซึ่งเป็นฉายาที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ใช้เรียกแทนท่านทั้งสาม ที่ล้วนมีคุณูปการต่อวงการเกษตรและต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ผลที่มีต่อประเทศชาตินั้นจึงไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้


 
ประวัติสามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ   พระช่วงเกษตรศิลปการ   ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
 
  พระช่วงเกษตรศิลปการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ 2491 - 2494
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2491 - 2494

พระช่วงเกษตรศิลปการ มีนามเดิม ช่วง โลจายะ
เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2442 จ.สมุทรปราการ

การศึกษา
• ชั้น ป.1 - ป.3 เรียนที่ โรงเรียนวัดทรงธรรม ตำบล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
• ชั้น ม.1 - ม.3 เรียนที่ โรงเรียนมัธยมวิทยาวัดสุทัศน์ พระนครฯ
• ชั้น ม.4 - ม.8 เรียนที่ โรงเรียนวัดราชบูรณะ( ต่อมาคือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) แผนกภาษาอังกฤษ สอบได้ที่ ๑ ได้รับเกียรตินั่งเรียนที่โต๊ะพระราชทาน ใช้เวลาว่างเรียนดนตรีไทยไปด้วย
• ชั้นอุดมศึกษา สอบได้ทุนหลวง ของกระทรวงธรรมการ ได้ทุนไปเรียนชั้นปริญญาตรีวิชาช่าง ที่ประเทศสหปาลีรัฐอเมริกา แต่เนื่องด้วยในระยะนั้นโลกกำลังอยู่ในสถานะสงคราม (สงครามโลกครั้งที่ 1) การเดินทางที่มีอยู่ คือทางเรือเดินสมุทร ไม่มีความปลอดภัย ปรากฏว่าเรือโดยสารถูกโจมตีอับปางเสมอ ทางราชการจึงให้ผู้ที่จะไปเรียนที่ประเทศสหปาลีรัฐอเมริกาเข้าเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ สถานศึกษาวิชาช่างตั้งอยู่ในกรุงมนิลา ได้เรียนอยู่ประมาณ ๓ เดือน จึงได้ย้ายไปเข้าเรียนทางวิชาการเกษตรที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ที่เมืองลอสบานโยส มณฑลลากูนา เรียนอยู่ ๒ ปี พ.ศ.๒๔๖๓ สงครามโลกสงบ ทางราชการจึงให้ย้ายจากฟิลิปปินส์ไปเรียนปีที่ ๓-๔ และเรียนต่อชั้นปริญญาโท จนสำเร็จที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหปาลีรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2467

การทำงาน
•พ.ศ.2460 : ครูฝึกหัดสอนโรงเรียนสวนกุหลาบ
•พ.ศ.2461 : ศึกษาวิชาการเกษตรที่ประเทศฟิลิปปินส์ รวม 2 ปี
•พ.ศ.2463-2466 : ศึกษาวิชาการเกษตรชั้นปริญญาตรี และปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริการวม 4 ปี
•พ.ศ.2467 : อาจารย์ประจำกระทรวงธรรมการ
•พ.ศ.2468 : อาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม อ.บางสะพานใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
•พ.ศ.2469 : อาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ต.ทับกวาง จ. สระบุรี
•พ.ศ.2471 : อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ พระนครฯ
•พ.ศ.2472 : อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (ผู้กำกับคณะ) พระนครฯ
•พ.ศ.2473-2475 : ผู้ฝึกสอนวิชากสิกรรมแก่นายทหารชั้นผู้บังคับกองร้อยในกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าแผนกกองเสบียงอาหารสัตว์ และเลขานุการ คณะกรรมการปรับปรุงพันธุ์ม้า กองทัพบก
•พ.ศ.2476-2471 : หัวหน้าสถานีทดลองกสิกรรม ภาคพายัพ ห้วยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่
•พ.ศ.2477-2481 : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ห้วยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ อีกตำแหน่งหนึ่ง
•พ.ศ.2478-2481 : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม ห้วยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ อีกตำแหน่งหนึ่ง
•พ.ศ.2481 : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ เชียงใหม่ อีกตำแหน่งหนึ่ง
•พ.ศ.2481 : ผู้รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ผู้อำนวยการกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมเกษตรและการประมง
•พ.ศ.2481-2491 : อธิบดีกรมเกษตรและกรมประมง กระทรวงเกษตราธิการ
•พ.ศ.2486 : คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
•พ.ศ.2488 : ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่ง
•พ.ศ.2489-2491 : รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะอีกตำแหน่งหนึ่ง
•พ.ศ.2491 : รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ (ครั้งที่ 1)
•พ.ศ.2492-2494 : รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ (ครั้งที่ 2)
•พ.ศ.2493-2494 : สมาชิกวุฒิสภา
•พ.ศ.2493-2494 : นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อีกตำแหน่งหนึ่ง
•พ.ศ.2497 : ผู้จัดการบริษัทประกันภัย สากลประกันภัย (ในเครือธนาคารเกษตร) และกรรมการผู้จัดกาใหญ่ธนาคารเกษตร (ธนาคารกรุงไทยปัจจุบัน)
•พ.ศ.2499-2502 : ทูตฝ่ายวัฒนธรรม และผู้ดูแลนักเรียนไทย ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
•พ.ศ.2403-2504 : ผู้อำนวยการไร่ เอส.อาร์. บางละมุง จังหวัดชลบุรี
•พ.ศ.2506 : กรรมการบริหารฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชย์ของสมาคมพ่อค้าไทย
•พ.ศ.2518-2521 : นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร(แม่โจ้) เชียงใหม่
ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการกรณีพิเศษ คือ
•พ.ศ.2485 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการเกษตรและการค้า (ส.ก.ค.) นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย กรรมการอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล และจัดตั้งโรงงาน กรรมการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ กรรมการที่ปรึกษา องค์การทหารผ่านศึก ประธานคณะกรรมการเจรจาซื้อโรงงานยาสูบ ( จากบริษัท บี.เอ.ที )
•พ.ศ.2491 หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
•พ.ศ.2493 กรรมการป้องกันราชอาณาจักร กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการองค์การข้าว กระทรวงเศรษฐการ

ผลงาน
1. เป็นแรงสำคัญที่ต่อสู้ให้การศึกษาทางเกษตรของไทยคงอยู่
2. ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ออกพระราชบัญญัติควบคุมต้นสัก
4. สร้างป่าสงวน
5. ส่งเสริมให้มีการปลูกปอกระเจาะ
6. นำปลาหมอเทศ จากอินโดนีเซียมาเผยแพร่
7. ส่งเสริมให้ชาวเชียงใหม่ ปลูกพืชไร่ เช่น ยาสูบ ถั่วเหลือง หอมหัวใหญ่ ขยายพันธุ์ลำใยพันธุ์ดี
8. ก่อตั้งบริษัทฝ้ายไทยเพื่อตรึงราคาฝ้ายให้เกษตรกร

พระช่วงถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2531 รวมอายุ 88 ปี 5 เดือน 21 วัน

 
 
ดูเพิ่มเติม : พระช่วงเกษตรศิลปการ
 
 
ที่มาอ้างอิง : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ku.ac.th
http://ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120724110924
 

© 2015 --jameekorn.y@ku.th--