เกี่ยวกับ มก.
 
 
สามเสือเกษตร

สามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ (ทองดี) เรศานนท์) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ (เอี้ยง จันทรสถิตย์)) ทั้งสามท่านมีฉายาว่า "สามเสือแห่งเกษตร" ซึ่งเป็นฉายาที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ใช้เรียกแทนท่านทั้งสาม ที่ล้วนมีคุณูปการต่อวงการเกษตรและต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ผลที่มีต่อประเทศชาตินั้นจึงไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้


 
ประวัติสามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ   พระช่วงเกษตรศิลปการ   ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
 
  หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ 2489 - 2501
ผู้ส่งเสริมการศึกษาด้านเกษตรทุกระดับและผู้ส่งเสริม
การเลี้ยงไก่จนเป็นอาชีพสำคัญของประเทศไทย

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ นามเดิม ทองดี เรศานนท์
เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ จ.นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา
• ศึกษาชั้นต้นที่ จ.นครราชสีมา
• ศึกษาชั้นมัธยมที่ จ.บุรีรัมย์
• ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนหลวงที่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จฯ
• ศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่ แผนกครุศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์
• ได้รับปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัย OREGON สหรัฐอเมริกา
• ได้รับปริญญากสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์

ผลงาน
1. จัดให้มีวันเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมาชมงาน และได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งต่อมาเป็นวันเกษตรแห่งชาติ
2. ส่งเสริมวิทยาการเกษตรสมัยใหม่ โดยการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชนต่างๆ เช่น สาสน์ไก่ วิทยาจารย์ หนังสือพิมพ์พักกสิกร และออกรายการทางวิทยุกระจายเสียง
3. ริเริ่มให้มีการเลี้ยงไก่เป็นการค้า และสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคไข่ดังคำขวัญของท่านว่า "กินไข่วันละฟอง ไม่ต้องไปหาหมอ"
4. จัดให้มีการสาธิตอาชีพเกษตรในมหาวิทยาลัยเช่นการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา แพะ วัว กระต่าย ทำสวนผัก สวนผลไม้
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงโคนม ทดลองเลี้ยงโคนมและผลิตนมสดที่เรียกว่า "นมเกษตร"
6. ทดลองเลี้ยงปลาจีนเป็นครั้งแรก
7. ทดลองปลูกอพืชผักพันธุ์ใหม่ๆ เช่น มะเขือเทศ ถั่วลันเตา บร๊อกเคอรี่
8. ริเริ่มปลูกพืชอาหารสัตว์เช่น ข้าวโพด ภายหลังได้พัฒนาข้าวโพดขึ้น และใช้ชื่อท่านเป็นชื่อพันธุ์ คือ ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑ สุวรรณ ๒
9. ทำการเจรจาให้มีสัญญาความช่วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัย OREGON กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. ให้มีการประชุมอาจารย์ช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ รวมอายุ ๖๗ ปี

 
 
ดูเพิ่มเติม : หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
 
 
ที่มาอ้างอิง : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ku.ac.th
http://ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120724105821
 

© 2015 --jameekorn.y@ku.th--