--นิทรรศการออนไลน์--
บัตรอวยพรชุด
 
 
บัตรอวยพรชุด "ภูมิปัญญาไทยในเครื่องใช้พื้นบ้าน : เครื่องจักสาน"

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มจัดพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักฯ บัตรอวยพรของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่พิมพ์ติดต่อกันอีก ๗ รุ่นต่อมา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๔) มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
บัตรอวยพรชุด “ภูมิปัญญาไทยในเครื่องใช้พื้นบ้าน : เครื่องจักสาน” จัดพิมพ์พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้นแบบและข้อมูลได้จาก "พิพิธภัณฑวัฒนธรรมการเกษตร์" มก. ของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
 
ขันกระหย่อง Bamboo Tray
 
ประโยชน์ใช้สอย :   ใส่เครื่องบูชาพระ เซ่นไหวผี้
ที่มา :   จ.ร้อยเอ็ด
   
ภาพ ปวริน สุรัสวดี
ต้นแบบและข้อมูล "พิพิธภัณฑวัฒนธรรมการเกษตร์" มก.

 
ดูเพิ่มเติม : ขันกระหย่อง
 
 

       

 
ที่มา : บัตรอวยพรชุด "ภูมิปัญญาไทยในเครื่องใช้พื้นบ้าน : เครื่องจักสาน"

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--