--นิทรรศการออนไลน์--
บัตรอวยพรชุด
 
 
บัตรอวยพรชุด "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มจัดพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักฯ บัตรอวยพรของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่พิมพ์ติดต่อกันอีก ๗ รุ่นต่อมา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๔) มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
บัตรอวยพรชุด "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" จัดพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๒
มีที่มาจาก : นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเกษตร" เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ป่าพรุโต๊ะแดง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.เมือง จ.นราธิวาส
๑ ใน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ๖ แห่ง
งานหลักคือการศึกษาวิจัยดินพรุในภาคใต้ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตรให้ได้มากที่สุด
 
Toh Dang Swamp Forest
Pikun Thong Royal Development Study Center :
a Living Natural Museum at Narathiwat
 
 
ถ่ายภาพและภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกโดย รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์
 
 
ดูเพิ่มเติม : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
 
 
 

         

 
บัตรอวยพรชุด "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--