--นิทรรศการออนไลน์--
บัตรอวยพรชุด
 
 
บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต"

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มจัดพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักฯ บัตรอวยพรของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่พิมพ์ติดต่อกันอีก ๗ รุ่นต่อมา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๔) มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต" จัดพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๓
 
"รองเท้านารีปีกแมลงปอ"

"หากถามฉันว่าเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วทั้งหมดมาจากไหน คงตอบว่า
เรียนมาจากโรงเรียนกล้วยไม้ เพราะงานที่เกี่ยวกับกล้วยไม้ที่ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจนบัดนี้
ฉันไม่ได้มองอยู่เพียงที่กล้วยไม้หากมองที่ดิน"
ภาพวาด : ปวริน สุรัสวดี
ข้อมูล : สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  แหล่งกำเนิด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและฝั่งลาว
ฤดูดอก : กรกฎาคม - ตุลาคม
 
ดูเพิ่มเติม : ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
หายนภัยการเกษตรไทย
 
 
 

       

 
ที่มา : บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต"

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--