--นิทรรศการออนไลน์--
บัตรอวยพรชุด
 
 
บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต"

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มจัดพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักฯ บัตรอวยพรของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่พิมพ์ติดต่อกันอีก ๗ รุ่นต่อมา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๔) มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต" จัดพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๓
 
"คาลันเธสีชมพู"

"ไม่ว่ากล้วยไม้หรือสิ่งอื่นใดที่เข้ามามีบทบาทสัมพันธ์อยู่กับชีวิตประจำวันของคน
ย่อมมีเหตุผลอยู่ในรากฐานของคนด้วยกันทั้งสิ้น"
ภาพวาด : ปวริน สุรัสวดี
ข้อมูล : สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  แหล่งกำเนิด : ภาคตะวันตกของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
ฤดูดอก : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
 
ดูเพิ่มเติม : ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง
แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต
 
 
 

       

 
ที่มา : บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต"

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--