--นิทรรศการออนไลน์--
บัตรอวยพรชุด
 
 
บัตรอวยพรชุด "ศิลปกรรมใน มก. และช่อนนทรี"

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มจัดพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักฯ บัตรอวยพรของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่พิมพ์ติดต่อกันอีก ๗ รุ่นต่อมา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๔) มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
บัตรอวยพรชุด "ศิลปกรรมใน มก. และช่อนนทรี" จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 
"ช่อนนทรี"

นนทรีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง อยูในคระกูลถั่ว
ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยแตกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ คล้ายขนนก
ดอกมีสีเหลืองสด ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือง่ามใบ
 
มัญชุมาศ นำเบญจพล วาดภาพ
 
ดูเพิ่มเติม : ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 

       

 
ที่มา : บัตรอวยพรชุด "ศิลปกรรมใน มก. และช่อนนทรี"

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--