--นิทรรศการออนไลน์--
บัตรอวยพรชุด
 
 
บัตรอวยพรชุด "ศิลปกรรมใน มก. และช่อนนทรี"

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มจัดพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักฯ บัตรอวยพรของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่พิมพ์ติดต่อกันอีก ๗ รุ่นต่อมา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๔) มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
บัตรอวยพรชุด "ศิลปกรรมใน มก. และช่อนนทรี" จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 
"สามเสือแห่งเกษตร"

อนุสาวรีย์บูรพาจารย์ผู้อุทิศตนบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรแผนใหม่
และการศึกษาเกษตรศาสตร์ของชาติไทย
จากซ้าย พระช่วงเกษตรศิลปการ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
 
สานิต โพธิ์กระจ่าง วาดภาพ
 
ดูเพิ่มเติม : อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
พระช่วงเกษตรศิลปการ
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
 
 

       

 
ที่มา : บัตรอวยพรชุด "ศิลปกรรมใน มก. และช่อนนทรี"

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--