--นิทรรศการออนไลน์--
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไทสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (๒ เมษายน ๒๕๕๑)
 
 
- l l l l l l -

ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
จากแหล่งโบราณคดีเหอหมู่ตู้ จากแหล่งโบราณคดีซานซิงตุย
จากแหล่งโบราณคดีจินซา (ทรายทอง)
วัฒนธรรมลุงชาน : วัฒนธรรมการเกษตรไทสมัยหินใหม่
วัฒนธรรมการเกษตรสมัยหินใหม่ในประเทศไทย
จากภาพเขียนบนผนังถ้ำในประเทศไทย

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--