เอกสารประกอบการสัมมนา/โครงการ

 

- ตามรอยโครงการพระราชดำริ: โครงการชั่งหัวมันและโครงการหุบกะพง
(12 ตุลาคม 2557)

- ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวัฒนธรรมการเกษตรชุมชน
(11 ตุลาคม 2557)

- เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร: เยือนไร่องุ่นสู่กระบวนการผลิตไวน์และ
การทำฟาร์มโคนม
(2 ตุลาคม 2557)

- ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทในอาเซียน (19 ธันวาคม 2556)

- อุทยานผักพืชบ้านในวิถีไทย (19 ธันวาคม 2556)

- อุทยานพืชถิ่นเดียวของไทย (18 ธันวาคม 2556)

- อุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย (18 ธันวาคม 2556)

- ผ้าและการแต่งกายของชนเผ่าไทในอาเซียน
(9 สิงหาคม 2556)

- พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน
(7 สิงหาคม 2556)

- ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน
(6 มิถุนายน 2556)

- ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน (2 เมษายน 2556)

- มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไทย (31 สิงหาคม 2555)

- ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย
(31 สิงหาคม 2555)

- วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทลาวในประเพณีสงกรานต์
(28 มีนาคม 2555)

- วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท

- Agrarian Economy in Prehistoric Thailand
by Pisit Charoenwongsa

- บทความเรื่องวัฒนธรรมดนตรีและการเต้นจะคึของมูเซอ

- การแสดงวัฒนธรรมการเต้นจะคึ บ้านมูเซอ อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 11 มกราคม 2553.wmv


- วัฒนธรรมดนตรีกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง
การแสดงดนตรี เพลง Loa Pan.wmv


- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music Fair”
คลิปวีดีโอกิจกรรมโครงการ