งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร 
เอกสารโครงการวารสาร

ศิลปวัฒนธรรม
สารคดี
อนุสาร อ.ส.ท.
จดหมายข่าว มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร


บทความ (จดหมายข่าว)

พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมสัญจร


20 ปี สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
 รู้ไว้ใช่ว่า
ภาษาที่ใช้ในการทำนา โดย ขุนวิเศษกสิกิจ (พ.ศ. ๒๔๘๐)


วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ข่าวสารและกิจกรรม
งานวิจัย
 
 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม {บริการวิชาการ}
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
ศูนย์ข้อมูล
  บริการ ตอบคำถาม สืบค้นเรื่องราวเนื่องด้วยประวัติ
และวัฒนธรรมการเกษตร หนังสือ วารสาร
  คลังเเปิด. [ออนไลน์] นิทรรศการออนไลน์
แบ่งปันความรู้ สารพันเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
  แหล่งสารสนเทศอื่น [link]

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
อาคารศูนย์เรียนรวม ๒
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๗๘๘ โทรสาร. ๐๒-๙๔๒-๘๗๘๗

 

© 2015 --jameekorn.y@ku.th--